Jakie są elementy składowe zarządzania ryzykiem?

W praktyce wyróżnić może dwa, skrajnie różne podejścia do ryzyka

  1. Aktywne (wyprzedzające) – polega na wcześniejszych działaniach dążących do identyfikacji ryzyk i aktywnym działaniu w celu jego eliminacji lub zmniejszenia jego skutków.
  2. Reaktywne (przeciwdziałające) – polega na bieżącym wykrywaniu istniejących już niebezpieczeństw i zmniejszania ich skutków.

Zarządzanie ryzykiem posiada, oczywiście, swoją strukturę, na którą składają się cztery kluczowe składniki:

  1. Identyfikacja ryzyk – dotyczy podejścia aktywnego
  2. Ocena ilościowa ryzyk – dotyczy podejścia aktywnego
  3. Planowanie obsługi ryzyk – dotyczy podejścia aktywnego
  4. Monitorowanie i kierowanie zagrożeniami – dotyczy podejścia reaktywnego

Powyższego podziału nie można traktować jednak jako zawsze precyzyjnego. Dzieje się tak, ponieważ nie wszystkie ryzyka są możliwe do identyfikacji wcześniej niż na etapie wdrożenia projektu. Jeśli jednak nastąpi to odpowiednio szybko, możliwe jest nadal podejście aktywne. W innym wypadku pozostają jedynie środki reaktywne. Co do samego monitorowania i planowania. Dobry rozwiązaniem jest skorzystanie z nowoczesnych aplikacji online timesheet pozwalających na właściwą i szybką delegację zadań i zaplanowanie pracy zespołu zadaniowego.

Ważną, na tym etapie rozważań, uwagą jest jednak to, że cztery podstawowe składniki zarządzania ryzykiem nie mogą być uważane za czynności jednorazowe i związane są jedynie z etapem planowania – powinny towarzyszyć project managerowi przez cały czas działania w projekcie. Aplikacja do zarządzania projektami w sieci, tzw. Web based project management , również powinna to uwzględniać. Warto również zwrócić na fundamentalny czynnik determinujący pracę w każdym zespole projektowym. Mowa o komunikacji. Jak powszechnie wiadomo w każdej grupie ludzkiej występują odpowiednie kanały komunikacyjne, za pomocą których przekazywana jest informacja. Wraz z ich używaniem zwiększa się ryzyko wystąpienia szumów i innych zakłóceń. Narzędziem, które skutecznie minimalizuje tego typu ryzyko jest aplikacja online team collaboration.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *